Konsultacje społeczne

Zapraszamy mieszkańców Grudziądza do konsultacji treści „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023” (LPR) – załącznika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023”. Treść dokumentu dostępna jest na miejskiej stronie internetowej www.grudziadz.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/ KONSULTACJE SPOŁECZNE oraz na stronie internetowej www.bip.grudziadz.pl w zakładce INFORMACJE/ Konsultacje społeczne z mieszkańcami. Od 24 lutego do 5 marca br. mieszkańcy Grudziądza mogą wyrażać swoje opinie i uwagi na temat zmian wprowadzonych do Programu na „Formularzu zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych „Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017-2023””, który można pobrać z w/w stron internetowych. Wypełnione formularze można złożyć osobiście w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Piłsudskiego 51, (parter - pokój nr 4) lub w Wydziale Komunikacji Społecznej, przy ul. Ratuszowej 1 (pokój 324 na II piętrze). Można również  przesłać skan podpisanego „Formularza” pocztą elektroniczną na adres  rewitalizacja@um.grudziadz.pl Zmiany wprowadzone do Programu Rewitalizacji dotyczą przede wszystkim: -  rozdziału VI – Wizja obszaru rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji,  w którym dopisano w jaki sposób przedsięwzięcia realizowane w ramach LPR wpłyną na poprawę sytuacji zdiagnozowanej na obszarze rewitalizacji oraz na realizację celów zapisanych w Programie. W rozdziale VI, w Tabeli 22 dopisano Projekt nr 4. „Utworzenie Grudziądzkiego Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Spichrzowej 57”, zmieniono tytuł projektu oraz zaktualizowano skrócony opis w Projekcie nr 3 ”Adaptacja pomieszczeń zabytkowego spichlerza w Grudziądzu na cele społeczne”,  dopisano Projekt nr 5. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozbudowę monitoringu oraz modernizacje oświetlenia” oraz Projekt 6. Prowadzenie działań edukacyjnych w celu zwiększania świadomości społecznej w zakresie istniejących zagrożeń (przemoc, cyberprzemoc, uzależnienia, wyłudzenia, rozboje kradzieże); - rozdziału VII – Cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służące eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk – gdzie w Celu nr IV – Wzrost bezpieczeństwa i poprawa jakości życia użytkowników Śródmieścia, doprecyzowano Kierunki działań rewitalizacyjnych; - rozdziału VIII – Lista planowanych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w którym w Tabeli 24.  dopisano Projekt nr 4., zmieniono tytuł projektu oraz zaktualizowano skrócony opis w Projekcie nr 3.,  dopisano Projekt nr 5. oraz Projekt 6.; - rozdziału XI – Szacunkowe ramy finansowe w odniesieniu do głównych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć, w którym dopisano Projekt nr 4., zmieniono tytuł projekcie nr 3,  dopisano Projekt nr 5. oraz Projekt 6.; - rozdziału XII – System zarządzania realizacją Programu rewitalizacji  - zaktualizowano dane w Tabeli 28. Harmonogram; - rozdziału XIII – System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu LPR – w Tabeli 30 wpisano wartości wskaźników bez zaokrągleń, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.   W trakcie konsultacji społecznych zainteresowane osoby mogą również składać propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w Grudziądzu do 2023 roku. Zgłaszane przedsięwzięcia powinny ograniczać/rozwiązywać następujące problemy zidentyfikowane  na obszarze rewitalizacji: bezrobocie, w tym bezrobocie długotrwałe, które generuje ubóstwo, uzależnienie od pomocy społecznej, patologie; przestępczość; działalność gospodarczą związana z ryzykiem generowania zjawisk patologicznych (takich jak: alkoholizm, hazard, zadłużanie, ubóstwo); nagromadzenie obiektów zabytkowych, stanowiących potencjał obszaru, ale i miejsce koncentracji problemów w sferze technicznej, związanej ze złym stanem obiektów budowlanych lub ich niewystarczającym wyposażeniem w podstawowe instalacje.   W celu zgłoszenia nowych projektów do LPR należy wypełnić „Kartę projektu” dostępną w wersji elektronicznej na wskazanych stronach internetowych a następnie należy złożyć ją osobiście w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Piłsudskiego 51, (parter - pokój nr 4) lub w Wydziale Komunikacji Społecznej, przy ul. Ratuszowej 1 (pokój 324 na II piętrze) albo przesłać skan wypełnionej „Karty projektu” pocztą elektroniczną na adres  rewitalizacja@um.grudziadz.pl  Konsultowany dokument w terminie do 5 marca br. jest również dostępny do wglądu w wersji papierowej w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Piłsudskiego 51, (parter - pokój nr 4) oraz w Wydziale Komunikacji Społecznej, przy ul. Ratuszowej 1 (pokój 324 na II piętrze).  

Nabór projektów w ramach GBO 2021

Już 17 lutego br. rozpoczynamy nabór projektów do kolejnej edycji Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego – GBO 2021. Wnioski będzie można składać w terminie do 8 marca br.

Inicjatywa Lokalna

Bądź bardziej obywatelski!
Czy słyszeliście już o INICJATYWIE LOKALNEJ ?? To forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego jeżeli wraz z innymi mieszkańcami macie pomysł na konkretne, ważne dla Was i Waszej społeczności przedsięwzięcie, to możecie złożyć wniosek do Urzędu, aby wspólnie ten pomysł zrealizować. - nabór wniosków rusza od stycznia 2020 r.  

Pobiegnij śladami Bronka

Rozpoczęły się zapisy na VIII edycję Półmaratonu Grudziadz Rulewo – Śladami Bronka Malinowskiego. Tegoroczna edycja biegu odbędzie się 3 maja.   Impreza organizowana przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku oraz znanego polskiego maratończyka Mariusza Giżyńskiego w tym roku, prócz kultywowania pamięci o słynnym lekkoatlecie, przebiegać będzie pod znakiem ekologii. Podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowane zostaną także biegi dla najmłodszych, na które zapisy otwarte zostaną w terminie późniejszym. Szczegóły na bieżąco można śledzić na facebooku https://www.facebook.com/PolmaratonGrudziadzRulewo   Na bieg zapisać się można tylko przez zapisy elektroniczne na stronie: >klik<   Wpisowe – 70 zł (od 1 kwietnia 80 zł). Limit uczestników – 800 osób.

MORiW

Projekt Zielona Ławeczka

Ekologiczny konkurs dla mieszkańców Grudziądza   Chcesz zmienić swoją okolicę? Mieć wpływ na powstanie osiedlowych ogródków? Fundacja Banku Ochrony Środowiska organizuje VI edycję projektu grantowego „Zielona ławeczka”, który zachęca do angażowania się lokalnych społeczności w rewitalizację zaniedbanych zakątków na osiedlach.   Projekt „Zielona ławeczka” ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki czy mini ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć strefy do odpoczynku i spotkań. To właśnie otwarta przestrzeń dostępna dla wszystkich pozwala na zawieranie nowych znajomości i zacieśnianie istniejących. Angażując mieszkańców organizatorzy chcą pokazać jak wiele można zdziałać wspólnymi siłami – wystarczą tylko chęci i dobry pomysł. Maksymalna wysokość grantu wynosi 1650 zł, jednak wsparcie finansowe może wynieść maksymalnie 1200 zł. Reszta kwoty to koszt ławki parkowej do ustawienia w odnowionym miejscu. Każdy zaakceptowany projekt otrzyma taką ławkę. W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy otwartych osiedli zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Udział w projekcie jest darmowy. Należy zebrać grupę co najmniej 5 sąsiadów, wspólnie stworzyć projekt wybranego terenu na swoim osiedlu i złożyć wniosek. Warto zorganizować w tej sprawie otwarte spotkanie, podczas którego wszyscy mieszkańcy osiedla będą mogli przedstawić swoje pomysły. Projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez cały czas trwania konkursu eksperci ci będą służyć pomocą. Wsparcia przy projektach udzieli także Architekt Zieleni UM w Grudziądzu – Tatiana Szymańska, w godzinach pracy Ratusza (ul. Ratuszowa 1, p. 321). Termin składania projektów mija 17 maja 2020 roku. Rejestracja na stronie internetowej konkursu www.zielonalaweczka.pl. Projekt odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Klimatu.   Natalia Granica Biuro Prasowe i Medialne

Aktualności

Spotkanie z Prezydentem

Spotkaj się z Prezydentem Kolejne spotkanie Prezydenta z mieszkańcami zaplanowane jest na os. Mniszek. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy w następny wtorek, 18 lutego na godz. 18.00 do Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Droga Mazurska 2. więcej

Grudziądzka Wiosna Teatralna 2020

Przedwiośnie Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej
14  marca  2020 r.  Teatr
„Królewna Dobromiła” - bajka dla dzieci premiera CK Teatr reż. Zbigniew Kulwicki godz. 16:00 bilety 15 zł, 10 zł   15 marca  2020 r.   Teatr „W małym kinie" spektakl muzyki lat 20. i 30. XX wieku Les Femmes & Ignacy Wiśniewski Jazz Band godz. 17:00      bilety 20 zł, 15 zł     Grudziądzka Wiosna Teatralna  21   marca  2020 r. Teatr “Cudotwórca”  Brian Friel godz. 19:00   
bilety 50 zł, 40 zł Obsada: Adam Ferency, Anna Gajewska, Henryk Niebudek po spektaklu spotkanie z aktorem Adamem Ferencym (prowadzenie Beata Kastner Magazyn Qltura)  
28 marca  2020 r.  Teatr Międzynarodowy Dzień Teatru „Biała bluzka” wg. opowiadania Agnieszki Osieckiej godz. 19:00  bilety 100 zł, 90 zł   W roli Elżbiety: Krystyna Janda   4 kwietnia 2020 r. Teatr „Grace i Gloria”   Tom Ziegler godz.  19:00    bilety 60zł, 50zł  Obsada: Stanisława Celińska, Lucyna Malec   18 kwietnia  2020 r.   Teatr „Wokół Szekspira” godz.19:00     bilety 60 zł, 50 zł wykonanie: Andrzej Seweryn   25 kwietnia 2020 r.  Teatr
„Oriana Fallaci. Chwila, w której umarłam”
godz. 19:00 bilety 50 zł, 40 zł wykonanie: Ewa Błaszczyk Po spektaklu spotkanie z Ewą Błaszczyk - prowadzenie Łukasz Maciejewski - krytyk filmowy i teatralny, autor książki „Aktorki. Spotkania”.   26 kwietnia 2020 r.  Teatr “Scene buffe” Polska Opera Królewska
godz.17:00 bilety 50 zł, 40 zł   Sprzedaż karentów rusza od 17 lutego 2020 r. Karnety 290 zł 
Sprzedaż biletów od 2 marca 2020 r.
więcej

MZM Tymek

Bilety do nabycia w kasach Centrum Kultury Teatr i Klubu Akcent oraz na KupBilecik.pl   więcej

Ambasadorzy

Wydarzenia

Budżet obywatelski
Inicjatywa lokalna

Marka Miasta

  • 10 działanie Rozrywkowe
  • 28 działanie w 2020
  • razem 338 działań w #gru

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X