Grudziądzki Budżet Obywatelski - główne założenia

Grudziądzki Budżet Obywatelski to kwota zarezerwowana w budżecie miasta na realizację zadań własnych gminy i powiatu, wskazanych przez mieszkańców.

Ile to pieniędzy?

3.000.000 zł to kwota przeznaczona na realizację zadań wybranych przez Mieszkańców w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2020, z czego wyłącza się pulę środków w wysokości 500.000 zł na zadania ogólnomiejskie oraz kwotę 60.000 zł na zadania miękkie.

Wartość zadania realizowanego w ramach GBO wynosi:

1) dla zadań okręgowych minimalnie 0 zł, a maksymalnie 120.000 zł;
2) dla zadań ogólnomiejskich: minimalnie 5.000 zł, a maksymalnie 250.000;

3) dla zadań miękkich: minimalnie 2.000 zł, a maksymalnie 20.000 zł.

Okręgi - podział środków finansowych

 

Nr okręgu

Nazwa okręgu

Środki na okręg ogółem

1

Owczarki

160 926,42 zł

2

Kuntersztyn - Tuszewo

227 218,36 zł

3

Tarpno

311 161,82 zł

4

Śródmieście - Wyzwolenia

302 448,85 zł

5

Kopernika - Chełmińskie

274 040,03 zł

6

Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko

218 096,52 zł

7

Lotnisko - Węgrowo - Kobylanka

264 311,95 zł

8

Strzemięcin

260 195,14 zł

9

Rządz

239 963,55 zł

10

Mniszek - Rudnik

181 637,36 zł

Jakie projekty mogą być zrealizowane?

Przedmiotem projektu może być wyłącznie zadanie rozumiane jako całość i musi być możliwe do realizacji w czasie roku budżetowego edycji. Zadanie musi być jednoznacznie określone jako okręgowe, czyli niewykraczające poza obręb danego okręgu, ogólnomiejskie, czyli realizowane w obrębie więcej niż jednego okręgu mające znaczenie dla ogółu mieszkańców lub jako zadanie miękkie. Zadania okręgowe i zadania ogólnomiejskie muszą mieć charakter dostawy, usługi remontowej lub roboty budowlanej. Zadania miękkie muszą dotyczyć zadań o innym charakterze niż w/w ( np. szkolenia, warsztaty, konferencje, prelekcje, wycieczki, imprezy kulturalne, imprezy sportowe).

Kto może składać wniosek?

Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo złożenia wniosków dotyczących 1 zadania okręgowego,1 zadania ogólnomiejskiego oraz 1 zadania miękkiego.

Zadania dotyczące okręgu mogą składać wyłącznie mieszkańcy danego okręgu.

Zadania ogólnomiejskie oraz zadania miękkie mogą składać wszyscy mieszkańcy. Propozycja zadania ogólomiejskiego wymaga uzyskania poparcia grupy 10 mieszkańców.

Jak składać projekty?

Projekty składa się na formularzu, składającym się z:

 1. Nazwy zadania.
 2. Opisu zadania.
 3. Lokalizacji.
 4. Uzasadnienia realizacji zadania.
 5. Szacowanego kosztu zadania/kosztorysu.
 6. Listy poparcia.

Zadania zlokalizowane na terenie należącym do gminy - miasto Grudziądz, ale dla których ustanowiono trwały zarząd (jednostki podległe jak np. szkoły, przedszkola) oraz na terenie nienależącym do gminy-miasto Grudziądz, wymagają podpisania oświadczenia właściciela nieruchomości.

Weryfikacja wniosków

 1. Wszystkie złożone wnioski tworzą Bazę Wniosków (jest ona jawna i publikowana na portalu haszgru.pl).
 2. Zgłoszone projekty podlegają ocenie co do spełnienia wymogów formalnych, a w drugiej kolejności co do zgodności z prawem oraz co do wykonalności technicznej.
 3. Jeżeli zgłoszony projekt nie spełnia wszystkich wymogów formalnych, zgłaszający zostaje wezwany do usunięcia braków formalnych w terminie 5 dni roboczych pod rygorem niedopuszczenia projektu do dalszej oceny.
 4. Jeżeli zgłoszony projekt budzi wątpliwości co do jego zgodności z prawem czy wykonalności technicznej, zgłaszający zostaje wezwany do wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości w wyznaczonym przez komisję terminie.
 5. W sytuacji, w której wątpliwości rodzą wykazane w projekcie kalkulacje kosztów realizacji zadania, zgłaszający może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień, w wyznaczonym przez komisję terminie.
 6. Projekty zweryfikowane pozytywnie zostają umieszczone w Bazie projektów poprawnych, negatywnie w Bazie projektów odrzuconych.
 7. Od negatywnej oceny komisji przysługuje odwołanie.

Wybór projektów

 1. Wybór projektów w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się przez jawne, powszechne głosowanie.
 2. Głos na wybrane zadanie/zadania można oddać na opieczętowanej karcie w wyznaczonym punkcie do głosowania lub w formie elektronicznej za pomocą systemu do obsługi GBO.
 3. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na 2 zadania okręgowe, na 2 zadania ogólnomiejskie oraz na 2 zadania miękkie.
 4. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, a kilkukrotne głosowanie skutkować będzie unieważnieniem wszystkich głosów.
 5. Do realizacji w ramach GBO przeznaczone są w kolejności te zadania, które uzyskały największą bezwzględną ważną ilość głosów, których suma zweryfikowanej wartości mieści się w środkach przyznanych w ramach GBO dla danego okręgu, dla puli środków ogólnomiejskich lub dla puli środków miękkich.
 6. W przypadku uzyskania przez więcej niż 1 zadanie takiej samej ilości głosów spełniających wymogi, których łączna wartość przekracza wyznaczony limit, przewiduje się przeprowadzenie losowania w celu wyłonienia zadania, które zostanie zrealizowane. Losowanie zostanie przeprowadzone przy obecności co najmniej 3 członków Komisji ds. oceny merytorycznej wniosków i zakończone będzie podpisaniem protokołu z losowania.
 7. W ramach GBO może być zrealizowany nie więcej niż jeden projekt zlokalizowany na terenie placówki oświatowej w każdym z okręgów i nie więcej niż jeden taki projekt spośród zadań ogólnomiejskich.
 8. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej projektów będzie pozostawało ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczało, zrealizowane zostanie zadanie, które uzyskało większą liczbę głosów.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X