Grudziądzki Budżet Obywatelski - główne założenia

Grudziądzki Budżet Obywatelski to kwota zarezerwowana w budżecie miasta na realizację zadań własnych gminy i powiatu, wskazanych przez mieszkańców.

Ile to pieniędzy?

3.660.000 zł to kwota planowana na realizację zadań wybranych przez Mieszkańców w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2023, z czego wyłącza się pulę środków w wysokości 600.000 zł na zadania ogólnomiejskie oraz kwotę 60.000 zł na zadania miękkie.

Wartość zadania realizowanego w ramach GBO wynosi:

1) dla zadań okręgowych minimalnie 0 zł, a maksymalnie 170.000 zł;
2) dla zadań ogólnomiejskich: minimalnie 5.000 zł, a maksymalnie 300.000;

3) dla zadań miękkich: minimalnie 2.000 zł, a maksymalnie 20.000 zł.

Okręgi - podział środków finansowych

 

Nr okręgu

Nazwa okręgu

Środki na okręg ogółem

1

Owczarki

207 830,79    zł

2

Kuntersztyn - Tuszewo

285 814,19   zł

3

Tarpno

379 669,82   zł

4

Śródmieście - Wyzwolenia

362 511,63   zł

5

Kopernika - Chełmińskie

333 173,71    zł

6

Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko

265 624,85   zł

7

Lotnisko - Węgrowo - Kobylanka

327 331,85   zł

8

Strzemięcin

317 632,15   zł

9

Rządz

 297 038,65  zł

10

Mniszek - Rudnik

223 372,36    zł

Jakie projekty mogą być zrealizowane?

Przedmiotem projektu może być wyłącznie zadanie rozumiane jako całość i musi być możliwe do realizacji w czasie roku budżetowego edycji. Projekt powinien być spójny, jego przedmiot powinien dotyczyć jednego zakresu rzeczowego.  Zadanie okręgowe oznacza zadanie mające charakter dostawy lub robót budowlanych realizowane w obrębie danego okręgu lub realizowane są dla mieszkańców danego okręgu. Zadanie ogólnomiejskie oznacza zadanie mające charakter dostawy lub robót budowlanych realizowanych w obrębie więcej, niż jednego okręgu lub mające znaczenie dla mieszkańców więcej niż jednego okręgu. Projekt dotyczący zadania miękkiego, tj. przewidującego świadczenie usług o charakterze nie inwestycyjnym, może dotyczyć organizacji takich zadań, jak w szczególności: szkoleń, warsztatów,  konferencji,  prelekcji,  wyjazdów turystycznych, imprez kulturalnych, imprez sportowych.

Kto może składać wniosek?

Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo złożenia wniosków dotyczących 1 zadania okręgowego,1 zadania ogólnomiejskiego oraz 1 zadania miękkiego.

Zadania dotyczące okręgu mogą składać również Wnioskodawcy niebędący mieszkańcami danego okręgu.

Zadania ogólnomiejskie, okręgowe oraz zadania miękkie mogą składać wszyscy mieszkańcy. Propozycja zadania ogólomiejskiego wymaga uzyskania poparcia grupy 10 mieszkańców.

Jak składać projekty?

Projekty składa się na formularzu, składającym się z:

 1. Nazwy zadania.
 2. Opisu zadania.
 3. Lokalizacji.
 4. Uzasadnienia realizacji zadania.
 5. Szacowanego kosztu zadania/kosztorysu.
 6. Listy poparcia - dla zadań ogólnomiejskich.

Projekt dotyczący zadania okręgowego lub ogólnomiejskiego przewidzianego do realizacji na nieruchomościach stanowiących własność gminy - miasta Grudziądz oddanych w trwały zarząd (np. szkoły, przedszkola), na nieruchomościach gminy-miasta Grudziądz oddanych  w użytkowanie wieczyste bądź na nieruchomościach niestanowiących przedmiotu własności gminy - miasta Grudziądz, wymaga dołączenia oświadczenia o woli udostępnienia nieruchomości.

Projekt zadania miękkiego przewidzianego do realizacji na nieruchomościach stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz oddanych w trwały zarząd (np. szkoły, przedszkola), nieruchomościach gminy-miasta Grudziądz oddanych w użytkowanie wieczyste bądź na nieruchomościach niestanowiących przedmiotu własności gminy - miasto Grudziądz, wymaga dołączenia pisemnej zgody na realizację

Weryfikacja wniosków

 1. Wszystkie złożone wnioski tworzą Bazę Wniosków (jest ona jawna i publikowana na stronie www.grudziadz.budzet-obywatelski.org)
 2. Zgłoszone projekty podlegają ocenie co do spełnienia wymogów formalnych, a w drugiej kolejności co do zgodności z prawem oraz co do wykonalności technicznej.
 3. Jeżeli zgłoszony projekt nie spełnia wszystkich wymogów formalnych, zgłaszający zostaje wezwany telefonicznie lub/i pocztą elektroniczną do usunięcia braków formalnych w terminie 5 dni  pod rygorem niedopuszczenia projektu do dalszej oceny. W ramach uzupełnienia braków formalnych zgłaszający może dokonać uzupełnień  i zmian w zgłoszonym projekcie wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby projekt spełniał wymogi formalne.
 4. Jeżeli zgłoszony projekt budzi wątpliwości co do jego zgodności z prawem czy wykonalności technicznej, zgłaszający zostaje wezwany telefonicznie lub/i pocztą elektroniczną do wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości w wyznaczonym terminie. W ramach wyjaśnień zgłaszający może dokonać uzupełnień  i zmian w zgłoszonym projekcie wyłącznie w zakresie niezbędnym do tego, aby projekt był zgodny z prawem i wykonalny technicznie. Zmieniony projekt powinien spełniać wszystkie wymogi formalne.
 5. W sytuacji, w której wątpliwości rodzą wykazane w projekcie kalkulacje kosztów realizacji zadania, zgłaszający może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
 6. Projekty zweryfikowane pozytywnie zostają umieszczone w Bazie projektów poprawnych, negatywnie w Bazie projektów odrzuconych.
 7. Od negatywnej oceny komisji przysługuje odwołanie.

Wybór projektów

 1. Wybór projektów w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się przez jawne, powszechne głosowanie.
 2. Głos na wybrane zadanie/zadania należy oddać w formie elektronicznej za pomocą systemu do obsługi GBO dostępnego na stronie www.grudziadz.budzet-obywatelski.org.
 3. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na 2 zadania okręgowe ( w którym mieszka), na 2 zadania ogólnomiejskie oraz na 2 zadania miękkie.
 4. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz.
 5.  Głosowanie potrwa od 5 września do 30 września 2022 do godz. 15.00.
 6. Głosy na wybrane zadania będzie można oddać wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu do obsługi GBO dostępnego na stronie grudziadz.budzet-obywatelski.org. Nie trzeba się rejestrować w systemie by oddać głos, wystarczy uzupełnić swoje dane osobowe, wybrać projekty, które Państwa zdaniem powinny być zrealizowane a następnie potwierdzić swój głos wpisując kod otrzymany esemesem.
  Żadne opłaty nie zostaną naliczone. Z jednego numeru telefonu swoje głosy może potwierdzić  5 osób.
 7. Do realizacji w ramach GBO przeznaczone są w kolejności te zadania, które uzyskały największą bezwzględną ważną ilość głosów, jednak nie mniejszą niż 20, których suma zweryfikowanej wartości mieści się w środkach przyznanych w ramach GBO dla danego okręgu, dla puli środków ogólnomiejskich lub dla puli środków miękkich.
 8. W przypadku uzyskania przez więcej niż 1 zadanie takiej samej ilości głosów spełniających wymogi, których łączna wartość przekracza wyznaczony limit, przewiduje się przeprowadzenie losowania w celu wyłonienia zadania, które zostanie zrealizowane. Losowanie zostanie przeprowadzone przy obecności członków komisji ds. ustalenia wyników głosowania oraz zgłaszających projekty i zakończone będzie podpisaniem protokołu z losowania.
 9. W ramach GBO może być zrealizowany nie więcej niż jeden projekt zlokalizowany na terenie placówki oświatowej w każdym z okręgów i nie więcej niż jeden taki projekt spośród zadań ogólnomiejskich.
 10. Jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej projektów będzie pozostawało ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczało, zrealizowane zostanie zadanie, które uzyskało większą liczbę głosów.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X