Grudziądzki Budżet Obywatelski - główne założenia

Grudziądzki Budżet Obywatelski to kwota zarezerwowana w budżecie miasta na realizację zadań własnych gminy i powiatu, wskazanych przez mieszkańców.

Ile to pieniędzy?

3.000.000 zł to kwota przeznaczona na realizację zadań wybranych przez Mieszkańców w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2018, z czego wyłącza się z puli środków kwotę 500.000 zł na zadania ogólnomiejskie i 50.000 zł na koszty związane z organizacją, obsługą i promocją GBO.

Wartość zadania realizowanego w ramach GBO wynosi:

1) dla zadań okręgowych minimalnie 0 zł, a maksymalnie 100.000 zł;
2) dla zadań ogólnomiejskich:

a) minimalnie 5.000 zł, a maksymalnie 250.000 zł dla zadań mających charakter dostawy, usługi remontowej lub roboty budowlanej,

b) minimalnie 2.500 zł, a maksymalnie 25.000 zł dla pozostałych usług.

Okręgi - podział środków finansowych

 

Nr okręgu

Nazwa okręgu

Środki na okręg ogółem

1

Owczarki

157 160,69 zł

2

Kuntersztyn - Tuszewo

225 584,49 zł

3

Tarpno

313 824,26 zł

4

Śródmieście - Wyzwolenia

307 941,61 zł

5

Kopernika - Chełmińskie

275 918,44 zł

6

Kawalerii Polskiej - Stare Lotnisko

220 654,66 zł

7

Lotnisko - Węgrowo - Kobylanka

264 691,69 zł

8

Strzemięcin

261 198,00 zł

9

Rządz

240 760,62 zł

10

Mniszek - Rudnik

182 265,53 zł

Jakie projekty mogą być zrealizowane?

Zadanie musi być jednoznacznie określone jako okręgowe, czyli niewykraczające poza obręb danego okręgu, lub ogólnomiejskie, czyli realizowane w obrębie więcej niż jednego okręgu. Zadania okręgowe finansowane z GBO muszą mieć charakter dostawy, usługi remontowej lub roboty budowlanej. Zadania ogólnomiejskie finansowane z GBO muszą mieć charakter dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Wyłącza się z realizacji zadania o charakterze remontowo – dostawczym przewidziane do realizacji w budynkach jednostek oświatowych, które nie będą powszechnie dostępne.

Kto może składać wniosek?

Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo złożenia wniosków dotyczących 1 zadania okręgowego i 1 zadania ogólnomiejskiego.

Zadania dotyczące okręgu mogą składać wyłącznie mieszkańcy danego okręgu, którzy w roku edycji ukończyli co najmniej 16 lat. Propozycja zadania wymaga uzyskania poparcia grupy, co najmniej 10 mieszkańców danego okręgu.

Zadania ogólnomiejskie mogą składać wszyscy uprawnieni mieszkańcy, którzy w roku edycji ukończyli co najmniej 16 lat. Propozycja zadania wymaga uzyskania poparcia grupy 10 mieszkańców.

Jak składać projekty?

Projekty składa się na formularzu, składającym się z:

 1. Nazwy zadania.
 2. Opisu zadania.
 3. Lokalizacji.
 4. Uzasadnienia realizacji zadania.
 5. Szacowanego kosztu zadania/kosztorysu.
 6. Listy poparcia.

Zadania zlokalizowane na terenie należącym do gminy - miasto Grudziądz, ale dla których ustanowiono trwały zarząd ( jednostki podległe jak np. szkoły, przedszkola ) oraz na terenie nienależącym do gminy-miasto Grudziądz, wymagają podpisania oświadczenia właściciela nieruchomości.

Weryfikacja wniosków

 1. Wszystkie złożone wnioski tworzą Bazę Wniosków ( jest ona jawna i publikowana na portalu #gru), Wnioskodawcy przysługuje wyłączne prawo uzupełnienia lub modyfikacji wniosku.
 2. Komisja ds. oceny formalno - prawnej i merytorycznej powołana przez Prezydenta Grudziądza jest odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury weryfikacji wniosków tj. ustalenie formalno - prawnej prawidłowości złożonego wniosku; ustalenie możliwości realizacji wniosków w obrębie roku edycji i/lub roku kolejnego; ocenę realności wartości zadania określonej we wniosku.
 3. Wnioski zweryfikowane pod względem formalno - prawnym tworzą Bazę Wniosków Poprawnych, które wezmą udział w procedurze wyboru wniosków do realizacji w drodze głosowania w ramach GBO.
 4. Wnioski, które nie przeszły pozytywnie oceny formalno – prawnej lub merytorycznej zostaną opublikowane w Bazie Wniosków Odrzuconych wraz z podaniem przyczyny ich odrzucenia.

Wybór projektów

 1. Wybór projektów w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego odbędzie się przez jawne, powszechne głosowanie.
 2. Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na 2 zadania okręgowe oraz na 2 zadania ogólnomiejskie.
 3. Do realizacji w ramach GBO przeznaczone są w kolejności te zadania, które uzyskały największą bezwzględną ważną ilość głosów, których suma zweryfikowanej wartości mieści się w środkach przyznanych w ramach GBO dla danego okręgu, lub dla puli środków ogólnomiejskich.
 4. W przypadku uzyskania przez więcej niż 1 zadanie takiej samej ilości głosów spełniających wymogi, których łączna wartość przekracza wyznaczony limit, przewiduje się przeprowadzenie losowania w celu wyłonienia zadania, które zostanie zrealizowane. Losowanie zostanie przeprowadzone przy obecności co najmniej 3 członków Komisji ds. oceny formalno – prawnej wniosków i zakończone będzie podpisaniem protokołu z losowania.
 5. W ramach GBO może być zrealizowany nie więcej niż jeden projekt zlokalizowany na terenie placówki oświatowej w każdym z okręgów i nie więcej niż jeden taki projekt spośród zadań ogólnomiejskich.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X